പ്രിയങ്കയ്ക്ക് സുധിയുടെ വാഗ്ദാനം.. | Jeevitha Nouka - Livez Pk
പ്രിയങ്കയ്ക്ക് സുധിയുടെ വാഗ്ദാനം.. | Jeevitha Nouka
11 months ago Views :81

Abdullah Zafar
#JeevithaNouka #MazhavilSerial #MazhavilManorama

► Subscribe Now: https://bit.ly/2UsOmyA

പ്രിയങ്കയെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സുധി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ജീവിതനൗക കാണാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ : https://bit.ly/35jLxIg

► Visit ManoramaMAX for full episodes: https://www.manoramamax.com

Follow us on:

► Facebook: https://facebook.com/mazhavilmanorama

► Instagram: http://instagram.com/mazhavilmanoramatv

► Twitter: https://twitter.com/yourmazhavil

►Download the ManoramaMAX app for Android mobiles https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mmtv.manoramamax.android&hl=en_IN

►Download the ManoramaMAX app for iOS mobiles https://apps.apple.com/in/app/manoramamax/id1468454034#JeevithaNouka #MazhavilSerial #MazhavilManorama

► Subscribe Now: https://bit.ly/2UsOmyA

സുധിയുടെ അമ്മ മരിച്ചതിന് പിന്നിൽ പാലക്കൽ നടേശനാണെന്ന് മേഘ്ന സുധിയെ അറിയിക്കുന്നു...

ജീവിതനൗക കാണാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ : https://bit.ly/3k3L5Sg

► Visit ManoramaMAX for full episodes: https://www.manoramamax.com

Follow us on:

► Facebook: https://facebook.com/mazhavilmanorama

► Instagram: http://instagram.com/mazhavilmanoramatv

► Twitter: https://twitter.com/yourmazhavil

►Download the ManoramaMAX app for Android mobiles https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mmtv.manoramamax.android&hl=en_IN

►Download the ManoramaMAX app for iOS mobiles https://apps.apple.com/in/app/manoramamax/id1468454034
hit counters